Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal HotsKnotsRit 2024

Door akkoord te gaan verklaart de ‘Deelnemer’, zijnde de bestuurder, de navigator en alle inzittenden, het navolgende:

De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een puzzelrit zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor enig ongeval waarin zij betrokken zijn en/of het niet nakomen van de wet en regelgeving in het betreffende land. Zij zullen bijzonderheden van enig incident waar een aansprakelijkheid uit voort zou kunnen komen, direct aan de organisator melden.

De deelnemer heeft het reglement gelezen en verklaart deze te zullen naleven. Het reglement is voor de deelnemer opvraagbaar op voorhand.

De organisatie, sponsoren, officials, vrijwilligers en alle overige medewerkers van het evenement, evenals Automobielclub ’s-Hertogenbosch, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die een deelnemer in verband met deelname aan het evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. Dit ongeacht hoe de schade is ontstaan en waaruit die schade bestaat.

Bovendien verklaart de deelnemer dat hij/zij de organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het evenement, alsmede de Automobielclub ’s-Hertogenbosch, en gemeenten en overheden niet aansprakelijk zal stellen en zal vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.

De deelnemer verklaart dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan het evenement wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de hiervoor berekende premie tijdig aan de assuradeur is betaald. Voorts verklaart de deelnemer dat hij/zij in het bezit is van een deugdelijke inzittendenverzekering en dat de hiervoor berekende premie tijdig aan de assuradeur is betaald. Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan puzzelritten uit kunnen sluiten. Indien dit voor hem of haar van toepassing is verklaart de deelnemer hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijk¬heid Motorvoertuigen ook tijdens het evenement volledig dekt.

De deelnemer verklaart dat indien het deel¬nemende motorvoertuig in Nederland is geregistreerd deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuringsbewijs beschikt, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motor¬voertuig in het buitenland is geregistreerd.

De deelnemer verklaart dat hij/zij als rijder in het bezit is van een geldig rijbewijs, en dat hij/zij dit kan overleggen. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs kan overleggen verklaren rijder en navigator niet te zullen wisselen van bestuurder naar navigator of omgekeerd. De deelnemer verklaart dat hij/zij in lichamelijk en geestelijk gezonde conditie verkeert om aan het evenement te kunnen deelnemen en dat hij/zij bekwaam is om dit te doen.

Gedurende het gehele evenement zal de deel¬nemer zich strikt houden aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid en/of de overige ter plaatste geldende verkeersregels als bedoeld in de Wegenverkeerswet.

De deelnemer verklaart akkoord te gaan met gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video, social media en dergelijke voor promotiedoeleinden van de organisatie, zonder daar een vergoeding voor te claimen respec¬tievelijk bij deze zijn/haar toestemming aan de organisatie daartoe te verlenen.

Waar in dit document sprake is van deelnemer wordt gedoeld op bestuurder, navigator en alle andere inzittenden. Degene die het inschrijvings¬formulier ondertekent heeft de inhoud van dit document besproken met alle inzittenden en gaat mede namens hen akkoord met deze verklaring.

’s-Hertogenbosch 4 december 2023