Elke autopuzzelrit wordt uitgezet op basis van een reglement. In dit reglement staan de regels waaraan de uitzetters zich zullen houden en waaraan de deelnemers moeten voldoen om zo min mogelijk strafpunten te krijgen. Zo ook bij de HotsKnotsRit.

Het reglement kan per jaar verschillend zijn maar vaak is het reglement een kopie van het reglement van de versie van het voorafgaand jaar. Maar vertrouw er niet op. Het kan dat de uitzetters, de Prakkerzeerkermissie, kleine verschillen heeft aangebracht met de bedoeling u er in te laten stinken.

Het reglement zal te zijner tijd ook in PDF-format beschikbaar worden gesteld.

Om u een idee te geven hoe een reglement er uit kan zien hieronder het reglement uit 2016.

Dit reglement is dus niet het reglement voor HotsKnotsRit 2024

Alle veurinschrijvers hebbe veuringeschreeve en daorom schrijve we veur in dit buukske asda we blij zèn dagge d’r wir bent. Bij deze bende ingeschreeve veur de 63s” Hots-Knots-Rit. Oew Startnummer en oewe starttèd hebbe we veur oe veur op deuz buukske geschreeve.

De orregaonisaossie van deuz rit, de Prakkezeerkermissie. het Emmer Genootschap Oeteldonk, afgekort E.G.O.. meldt da deez rit ca. 40 kilomeeterkus lang is en dagge dur ruim 2 uur over kunt rijje en bovendien nog unne rust krègt van 2xelluf minuute. Tèd zat dus. Doe ut daorom kalmkus aon.

Saome mee deez buukske kregde twee papierkus méé durop oew Startnummer. Deez papierkus motte zelluf aon de binnekaant van zowel de veur- as achterruit plekke van oew Hots-Knots-kar en wel zo dè ze van buite oe kar te leeze zèn!

Taal

Uisluitend Nederlandse en Oeteldonkse woorden worden in de routebeschrijving en tijdens de route gebruikt. Op het feit of een woord wel of niet Nederlands is zal geen grap of foef worden gebaseerd.

Verkeerstip!

Indien bij een aansluiting van wegen een verlaagd en/of doorlopend trottoir of trottoir- band is aangebracht, is er sprake van een ¡n-/uitrit. Komende vanaf zo’n uitrit heeft u nimmer voorrang. Buiten bovengenoemde situatie raden wij u sterk aan om ook in andere (twijfel)gevallen nooit voorrang te nemen.

Durskes-equipes

Om zoveel mogelijk gelijke kansen tussen deelnemende dames-equipes te waarborgen vindt de organisatie het belangrijk na te gaan of een durskus-equipes inderdaad de gehele rit uitsluitend uit durskus-dames-meisjes bestaat. Hierop zal controle plaatsvinden. Indien de organisatie vindt dat een deelnemende auto niet de juiste “samenstelling” heeft. dan worden de betreffende inschrijvers niet in het spéciale durskus-klassement opgenomen.

Locatie voor het Hots Knots bal

Het Hots Knots bal en de prijsuitreiking vinden in plaats in de Brasserie, op de begane grond van Golden Tulip Hotel Central aan de Markt te Oeteldonk. De avond begint om 20.33 uur, met muziek van o.a. de Stiefels. Een goede geluidsinstallatie zal er voor zorgen dat de prijsuitreiking prettig verloopt.

We starten vanaf de Parade te Oeteldonk. Het startbureau is gevestigd in café CiriQ aan de Parade te Oeteldonk De start-opstelling kunt u als volgt bereiken:

U wordt hier opgevangen door onze leden van onze organisatie, kenbaar aan opvallende oranje vesten, deze mensen wijzen u tussen de bomen door naar uw startplaats op de Parade. Uw deelnemersbewijs gelieve u op verzoek te tonen. Wij verzoeken u de auto zo zuinig mogelijk te parkeren, want we wille er graag allemaal plaats hebben. Enige leden van onze organisatie proberen u te helpen met op volgorde te parkeren. Aanwijzingen door hen gegeven dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Start Hots Knots Rit

Zeker de deelnemers met de vroege startnummers (I t/m 20 en 101 t/m 120) verzoeken wij dringend bijtijds hun auto bij de start te plaatsen. U brengt onze parkeerofficials in de grootste problemen als u op een laat tijdstip nog uw plaats wilt innemen. Te laat starten zou hierdoor voor u, als laatkomer, weleens onontkoombaar kunnen zijn.

Bijzonder reglement

Artikel 1

De Hots Knots Rit is een rit van versierde auto’s. De Hots Knots Rit wordt verreden volgen dit bijzonder reglement van de A.C.”De Hertogrijders” en de handleiding voor de Hots-Knots-Rit. Door in te schrijven gaat men akkoord met dit bijzonder reglement.

Artikel 2

De deelnemers worden gescheiden in een “Kanonnenklasse” en een “Hots-Knots-klasse”. Voor de kanonnenklasse worden zij aangemerkt, die in de laatste 11 jaar zieh één of meerdere malen onder de eerste 11 van het klassement van de Hots-Knots-Rit hebben geplaatst. Indien het voorgaande op één der inzittenden van toepassing is. dan wordt de équipe in haar geheel als “KANON’ beschouwd.

Artikel 3

De officiële vertrektijd van de Startnummer 1 en 101 is bepaald op zaterdag 6 fibberoewaorie 2016 om 13.11 uur op de Parade te Oeteldonk. Vervolgens elke minuut de opvolgende startnummers. De deelnemers moeten zieh uiterlijk 3×11 minuten voor hun opgegeven starttijd melden in ’CinQ’, Parade te Oeteldonk voor het in ontvangst nemen van de controlekaart.

Artikel 4

De finish is voor de herberg “De Smidse” in de Torenstraat te Oeteldonk, alwaar op straffe van dlskwalificatie het controleblad ingeleverd dient te worden.

Artikel 5

ledere deelnemer dient de auto waarmee de Hots-Knots-Rit gereden wordt te versieren. De versiering moet in hetteken staan van Hots-Knots. Lusthof Jheronimus’. De versiering dient dusdanig te zijn aangebracht. dat deze gedurende de gehele rit intact bip. Hier wordt tijdens de rit op gecontroleerd.

Voor en/of tijdens de rit kan het voorkomen. dat U (een) opdracht(en) moet uitvoeren.

Artikel 6
 1. Op dit bijzonder reglement kunnen aanvullingen worden verstrekt, die dezelfde kracht hebben als het Bijzonder Reglment;
 2. Voor de versiering van de auto, alsmede voor opdrachten voor en/of tijdens de rit worden
  winstpunten toegekend (zie artikel 5 en 8 van dit reglement);
 3. Voor de eerste geconstateerde verkeersovertreding worden 30 strafpunten gegeven. bij een
  tweede geconstateerde verkeersovertreding volgt onherroepelijk diskwalificatie Men is ver-
  plicht bij het naderen van een voorrangsweg c.q. voorrangskruising te stoppen, met-naleving wordt als verkeersovertreding bestraft. In het belang van seerde automobielsport zal het eventueel in gevaar brengen van het verkeer worden gestraft met onherroepelijke diskwalificatie Equipes die om bovengenoemde redenen worden gediskwalificeerd wordt toegang tot de Hots Knots Bal ontzegd Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat ook politie in burger de prakkezeerkermissie terzijde zal staan bij het bestnjden van eventueel onverantwoord riden;
 4. Officials zijn herkenbaar aan een blauwe das met EGO-embleem, aan een officialaanduiding achter de voorruit van de auto en/of aan oranje vesten (parkeerofficials);
 5. Indien op de route pijlen zijn geplaatst met de tekst ‘BP Visco 2000″ is men verplicht de aangegeven richting in te rijden (deze pijlen hebben dus voorrang boven de routebeschrijving, maar heffen de routeopdracht met op) De pijlen kunnen zieh zowel rechts als links van de route bevinden. ofwel recht-vooruit Pijlen. die tegen de rijrichting in wijzen worden als met aanwezig beschouwd.
Artikel 7
 1. De lengte van de Hots-Knots-Rit is 40km Het tijdschema van de trajecten is als volgt:
 Hots Knots klasseKenonneklasse
Vertrek Parade – TC 115 minuten15 minuten
TC 1 – TC 270 minuten64 minuten
Rust22 minuten22 minuten
TC 2 – TC 360 minuten55 minuten
Ideale rijtijd Parade – TC 3167minuten156 minuten
TC 3 – Finish33 minuten33 minuten
 • Indien de weersomstandigheden het vereisen wordt de gemiddelde snelheid teruggebracht tot “X“ km per uur. Dit wordt eventueel op de routebeschrijving of d.m.v. een aanvullend reglement bekend gemaakt;
 • Een jury zal een klassement opmaken van de versiering der auto’s. Maximaal kunnen 60 winstpunten worden toegekend. Voor de elf hoogst geklasseerde équipe s in dit klassement worden beschikbaar gesteld: “hots-knots-beeldje”.
  De uitspraak van de jury is bindend, er is derhalve geen beroep mogelijk. Teneinde de jury in de gelegenheid te stellen dient elke deelnemer zieh aan de start bij de jury te presenteren.
Artikel 8

Van de Hots-Knots- en de Kanonnen-klasse wordt een gezamenlijk klassement opgemaakt Winnaar is de équipe met de meeste winstpunten c.q. de minste strafpunten. De strafpuntenworden dus van de winstpunten afgetrokken In ex-aequo gevallen wordt die équpe als hoogste geklasseerd die:

 1. meer winstpunten behaalt met het versieren van de auto;
 2. de minste tijdafwijking heeft bij één van te voren aangewezen R.C.;
 3. vanaf de start gerekend, het eerste minder afwijkingenten opzichte van de ideale controle-reeks blijkt te hebben dan de andere equipe(s).
Artikel 9

De voorlopige uitslag wordt z.s.m na 21.11 uur in de “Déndurkelder van Central* bekendgemaakt, door het uitreiken van de controlekaart 3×11 minuten na deze bekendmaking is de uitslag officieel. Later op de avond volgt dan de feestelijke prijsuitreiking

Artikel 10

Ten aanzien van protesten geldt het volgende: Gezien de aard van de Hots-Knots-Rit zijn alleen protesten mogelijk tegen eventuele fouten in de rit en tegen de voorlopige uitslag. Ingediende protesten dienen vergezeld te zijn van een fles Fransse Champagne, welke na de behandeling van het protest door de prakkezeerkermissie van de Hots Knots Rit met de protesterende deelnemer genoeglijk geledigd zal worden De uitspraak van de prakkezeerkermissie is bindend en er is geen beroep mogelijk

Artikel 11

Ingevolge artikel 7 van het bijzonder reglement van de A.C.”De Hertogrijders” hebben deze en eventuele nader bekend te maken wijzigingen dezelfde kracht als genoemd in dit reglement.

Artikel 12

Door deelname aan de Hots-Knots-Rit 2016 wordt men geacht accoord te gaan met alle bepalm- gen in dit reglement, alsmede de eventuele aanvullingen op het reglement

Wegen

 1. Als wegen gelden alleen verharde wegen, die voor het openbaar njverkeer openstaan en welke gezien vanuit de rijrichting met een Personenauto kunnen en mögen worden bereden. Niet als weg gelden dus:
 2. particulière opntten en innjpoorten;
 3. wegen met een bord “VERBODEN TOEGANG”;
 4. wegen, die krachtens het Wegenverkeersreglement voor automobielen zijn verboden;
 5. wegen welke men alleen kan bereiken via (een) (verzonken) trottoirband(en).
 6. Sprongen, einde weg, gelegenheid:
 7. Driesprong is een punt, waar drie wegen samenkomen, zonder dat er op het punt van samenkomst twee van deze wegen in elkaars verlengde liggen (gezien vanuit de rijrichting);
 8. Viersprong is een punt, waar vier wegen samenkomen, vanwaar men met een auto staande in het centrum van samenkomst, alle wegen rechtstreeks zou kunnen inrijden zonder door een vluchtheuvel, pleintje of andere voorwerpen, wegwijzers, telefoonpalen e.d., te worden belemmerd;
 9. Einde weg is het punt waar geen enkele mogelijkheid is om de rijrichting met auto te vervolgen. maar men de keus heeft rechts- of linksaf te gaan In een dergelijke
  situatie mag ook b.v. derde weg links of rechts worden gebruikt;
 10. Gelegenheid is een mogelijkheid om met een personenauto te berijden, ook die niet zon- der meer als weg (zie onder 1) zou zijn aan te merken, b.v. openingen in middenbermen, in- en uitritten van parkeerterreinen of (particuliere) op-, in- en uitritten (inrijpoorten), in- en uitritten van tankstations e.d.. Een weg blijft te allen tijden ook een gelegenheid. Wanneer een gelegenheid wordt bedoeld wordt nooit de aanduiding ‘weg’ gebruikt. Maar is de opdracht b.v.: 30 na kerk rechts of eerste rechts.
 11. Een weg of gelegenheid <*e duidelijk zichtbaar doodlopend is. Of is de begin ervan wordt aangegeven door een verkeersbord of een wit bordje met de letters *DLW” in zwart of een sticker met de letters “DLW” in zwart. wordt geacht met aanwezig te zijn.

 Oriëntatiepunten